• mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 สู่มิติโฆษณาและประชาสัมพ...

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: ดร.รศ.สมพงษ์ แตงตาด
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (329)     duration: (18:20)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 ศูนย์สื่อการศึกษา

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: รศ.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:22 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (389)     duration: (18:22)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 เข้าสู่สถานการณ์จริง

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: ดร.ศ.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:19:00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (406)     duration: (19:05)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์...

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: ดร.รศ.นิคม ทาแดง
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (342)     duration: (18:09)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 แนวทางการใช้โปรแกรมคอมพิ...

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: -
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:12 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (382)     duration: (18:12)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 สู่แนวปฏิบัติการผลิตและก...

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: ดร.พงศ์ประเสริฐ ,ดร.ผศ.จันทร์พิมพ์ สายสมร
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (329)     duration: (18:37)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 ก้าวสู่การจัดระบบบริการส...

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: ดร.รศ.นิคม ทาแดง
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (550)     duration: (17:01)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 27416 เข้าสู่การจัดระบบการผลิต...

 • รหัสชุดวิชา: 27416
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • วิทยากร: รศ.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (384)     duration: (17:30)     Uploaded: 21-09-12
 • Tags: 27416
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script