• mp3
 • ชื่อรายการ: 15203 ประวัติและพัฒนาการของวิท...

 • รหัสชุดวิชา: 15203
 • ชื่อชุดวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
 • วิทยากร: รศ.สุมน อยู่สิน
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: 45/601 (CD)
 • รายละเอียดย่อ: ความหมายและความสำคัญ,ประวัติ,พัฒนาการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (646)     duration: (19:58)     Uploaded: 22-08-12
 • Tags: 15203
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 15201 แนวโน้มการสื่อสาร

 • รหัสชุดวิชา: 15201
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
 • วิทยากร: ดร.รศ.สมควร กวียะ
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: 244/M225 (CD)
 • รายละเอียดย่อ: การศึกษาแนวโน้มของการสื่อสาร แนวโน้มการสื่อสารในประเทศ ผู้นำทางเคโนโลยี แนวโน้มการสื่อสารในประเทศไทย
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (404)     duration: (19:27)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 15201
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 13422 การจัดการการตลาด

 • รหัสชุดวิชา: 13422
 • ชื่อชุดวิชา: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - การจัดการการตลาด
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (570)     duration: (18:43)     Uploaded: 17-08-12
 • Tags: 13422
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 13422 การตัดสินใจด้านการจำหน่า...

 • รหัสชุดวิชา: 13422
 • ชื่อชุดวิชา: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - การตัดสินใจด้านการจัดจำหน่ายและการตลาดระหว่างประเทศ
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (375)     duration: (18:06)     Uploaded: 17-08-12
 • Tags: 13422
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 13422 การตัดสินใจด้านการส่งเสร...

 • รหัสชุดวิชา: 13422
 • ชื่อชุดวิชา: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (380)     duration: (18:04)     Uploaded: 17-08-12
 • Tags: 13422
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 13422 การตัดสินใจด้านผลิต

 • รหัสชุดวิชา: 13422
 • ชื่อชุดวิชา: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และราคา
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (456)     duration: (17:40)     Uploaded: 17-08-12
 • Tags: 13422
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 13422 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • รหัสชุดวิชา: 13422
 • ชื่อชุดวิชา: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (388)     duration: (18:01)     Uploaded: 17-08-12
 • Tags: 13422
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 13422 อำนาจและการเมือง

 • รหัสชุดวิชา: 13422
 • ชื่อชุดวิชา: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด - อำนาจและการเมืองในองค์การ
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (490)     duration: (17:11)     Uploaded: 17-08-12
 • Tags: 13422
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script