• mp3
 • ชื่อรายการ: 96101 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

 • รหัสชุดวิชา: 96101
 • ชื่อชุดวิชา: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.31 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (670)     duration: (17:31)     Uploaded: 20-09-12
 • Tags: 96101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 96101 ระบบฐานข้อมูล

 • รหัสชุดวิชา: 96101
 • ชื่อชุดวิชา: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.01 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (828)     duration: (18:01)     Uploaded: 20-09-12
 • Tags: 96101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 96101 สำนักงานอัตโนมัติ

 • รหัสชุดวิชา: 96101
 • ชื่อชุดวิชา: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (510)     duration: (17:00)     Uploaded: 20-09-12
 • Tags: 96101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 82426 การเมืองการปกครองของสวีเ...

 • รหัสชุดวิชา: 82426
 • ชื่อชุดวิชา: การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.50 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (685)     duration: (17:49)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 82426
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 82426 การเมืองการปกครองของฝรั่...

 • รหัสชุดวิชา: 82426
 • ชื่อชุดวิชา: การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (410)     duration: (06:50)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 82426
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 82426 การเมืองการปกครองของอังก...

 • รหัสชุดวิชา: 82426
 • ชื่อชุดวิชา: การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.50 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (427)     duration: (17:48)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 82426
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 82426 การเมืองการปกครองของคิวบ...

 • รหัสชุดวิชา: 82426
 • ชื่อชุดวิชา: การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (1459)     duration: (17:55)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 82426
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 82426 การเมืองการปกครองบราซิล

 • รหัสชุดวิชา: 82426
 • ชื่อชุดวิชา: การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.15 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (541)     duration: (17:22)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 82426
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script