• mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาการค...

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: ศาลทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (551)     duration: (19:29)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 การคุ้มครองแผนผัง

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.55 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: การคุ้มครองแผนผังภูมิของวงจรและมัลติมัเดีย
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (503)     duration: (20:01)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 เทคโนโลยีชีวภาพและการคุ้...

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (383)     duration: (19:29)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง...

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (505)     duration: (19:18)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 การคุ้มครองความลับทางการ...

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (392)     duration: (18:58)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 การแข่งขันทางการค้าที่ไม...

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.55 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (411)     duration: (20:06)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 เครื่องหมายการค้า

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (531)     duration: (18:19)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41455 สิทธิบัตร

 • รหัสชุดวิชา: 41455
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (540)     duration: (19:19)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41455
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script