• mp3
 • ชื่อรายการ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 4/4

 • รหัสชุดวิชา: 72204
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐกิจครอบครัว
 • วิทยากร: รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
 • ประเภทสื่อ: Audio
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 4/4
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (2490)     duration: (19:53)     Uploaded: 21-01-13
 • Tags: 72204
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 3/4

 • รหัสชุดวิชา: 72204
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐกิจครอบครัว
 • วิทยากร: อ.ดร.นิทัศน์ ภัทรโยธิน
 • ประเภทสื่อ: Audio
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 3/4
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (2243)     duration: (18:37)     Uploaded: 21-01-13
 • Tags: 72204
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 2/4

 • รหัสชุดวิชา: 72204
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐกิจครอบครัว
 • วิทยากร: รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
 • ประเภทสื่อ: Audio
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 2/4
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (3073)     duration: (19:38)     Uploaded: 21-01-13
 • Tags: 72204
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1/4

 • รหัสชุดวิชา: 72204
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐกิจครอบครัว
 • วิทยากร: รศ.ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
 • ประเภทสื่อ: Audio
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 1/4
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (3473)     duration: (18:22)     Uploaded: 21-01-13
 • Tags: 72204
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 91210 เจตคติกับงานส่งเสริม

 • รหัสชุดวิชา: 91210
 • ชื่อชุดวิชา: มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.04 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (379)     duration: (18:04)     Uploaded: 10-10-12
 • Tags: 91210
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 71436 สถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์

 • รหัสชุดวิชา: 71436
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.12 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (247)     duration: (18:12)     Uploaded: 08-10-12
 • Tags: 71436
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 71436 การควบคุมธุรกิจอาหาร

 • รหัสชุดวิชา: 71436
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.15 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (305)     duration: (18:15)     Uploaded: 08-10-12
 • Tags: 71436
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 71436 การผลิตและพัฒนาบุคลากร

 • รหัสชุดวิชา: 71436
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.17 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (253)     duration: (18:17)     Uploaded: 08-10-12
 • Tags: 71436
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script