• mp3
 • ชื่อรายการ: 61402 บทบาทของภาคเอกชนต่อระบบเ...

 • รหัสชุดวิชา: 61402
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ระหว่างธุระกิจกับรัฐบาล
 • วิทยากร: -
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (299)     duration: (17:34)     Uploaded: 06-09-12
 • Tags: 61402
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 แนะนำชุดวิชา

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (394)     duration: (17:28)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 เป้าหมายและลำดับการใช้คว...

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:55 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (318)     duration: (18:00)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 การพัฒนาการบริหาร

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (347)     duration: (18:18)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 อุดมการณ์ทางการเมือง

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:15 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (345)     duration: (17:36)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 รัฐกับการเมืองระหว่างประ...

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (322)     duration: (17:44)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 ระบบราชการกับการพัฒนาทาง...

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:17:30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (349)     duration: (17:48)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 33101 อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต...

 • รหัสชุดวิชา: 33101
 • ชื่อชุดวิชา: หลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 00:18:00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (321)     duration: (18:12)     Uploaded: 21-08-12
 • Tags: 33101
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script