• mp3
 • ชื่อรายการ: 81311 การศึกษารัฐศาสตร์

 • รหัสชุดวิชา: 81311
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (625)     duration: (18:20)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81311
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81311 แนวทางการตัดสินใจทางการเ...

 • รหัสชุดวิชา: 81311
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (480)     duration: (18:02)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81311
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81311 อำนาจ

 • รหัสชุดวิชา: 81311
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (450)     duration: (17:59)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81311
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81311 วิวัฒนาการและสถานภาพ

 • รหัสชุดวิชา: 81311
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (415)     duration: (17:10)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81311
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81311 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศา...

 • รหัสชุดวิชา: 81311
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (422)     duration: (18:16)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81311
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81311 แนวทางในการศึกษาทางรัฐศา...

 • รหัสชุดวิชา: 81311
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (418)     duration: (17:12)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81311
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81310 อำนาจการเมืองในทรรศนะ

 • รหัสชุดวิชา: 81310
 • ชื่อชุดวิชา: ปรัชญาการเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.30 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: ขั้นตอนของวิวัฒนาการสังคมการเมือง การปกครองที่มีในทัศนะของพุทธศาสนาธรรมะที่เป็นแนวทางการปกครองในทัศนะของพุทธศาสนา
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (211)     duration: (17:40)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81310
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 81310 ความผิดทางการเมืองของไทย

 • รหัสชุดวิชา: 81310
 • ชื่อชุดวิชา: ปรัชญาการเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.45 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: รูปแบบความคิดทางการเมืองของไทย สาระสำคัญของรุปแบบความคิดทางการเมือง
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (232)     duration: (17:59)     Uploaded: 19-09-12
 • Tags: 81310
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script