• mp3
 • ชื่อรายการ: 41402 การศึกษากฎหมายในเชิงประว...

 • รหัสชุดวิชา: 41402
 • ชื่อชุดวิชา: ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (47929)     duration: (18:16)     Uploaded: 28-08-12
 • Tags: 41402
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41451 สนธิสัญญา

 • รหัสชุดวิชา: 41451
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายระหว่างประเทศ
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 17.20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (26766)     duration: (17:27)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41451
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 15201 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร ว...

 • รหัสชุดวิชา: 15201
 • ชื่อชุดวิชา: หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 2 พ.ย 53
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (22134)     duration: (18:25)     Uploaded: 13-11-12
 • Tags: 15201
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41402 สกุลกฎหมายศาสนา

 • รหัสชุดวิชา: 41402
 • ชื่อชุดวิชา: ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (20993)     duration: (17:55)     Uploaded: 28-08-12
 • Tags: 41402
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 70302 งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

 • รหัสชุดวิชา: 70302
 • ชื่อชุดวิชา: สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.52 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (12194)     duration: (18:52)     Uploaded: 26-09-12
 • Tags: 70302
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 41451 ความสำคัญของกฎหมาย

 • รหัสชุดวิชา: 41451
 • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายระหว่างประเทศ
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (9039)     duration: (18:14)     Uploaded: 29-08-12
 • Tags: 41451
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 52303 กระบวนการสุขศึกษา

 • รหัสชุดวิชา: 52303
 • ชื่อชุดวิชา: สุขศึกษา
 • วิทยากร: ดร.ผศ.นิตยา เพ็ญศิรินภา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.10 นาที
 • เลขทะเบียน: 043/M324 (CD)
 • รายละเอียดย่อ: กระบวนการสุขศึกษามีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือการหาความจำเป็น การวางแผนการดำเนินงาน การประเมินผล การพัฒนาพฤติกรรม , การใช้กระบวนการสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (5636)     duration: (23:41)     Uploaded: 31-08-12
 • Tags: 52303
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 70302 การสร้างและการใช้แบบสอบถ...

 • รหัสชุดวิชา: 70302
 • ชื่อชุดวิชา: สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.52 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (5504)     duration: (19:52)     Uploaded: 26-09-12
 • Tags: 70302
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script