• video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 1/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิตติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (3108)     duration: (00:12:14)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 1/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1868)     duration: (00:12:14)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 10/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1663)     duration: (00:10:15)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 9/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1814)     duration: (00:10:15)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 8/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2823)     duration: (00:10:14)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 7/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1704)     duration: (00:10:15)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 6/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12 99312
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2520)     duration: (00:10:14)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี, ต้นไม้, กราฟ ครั้งที่ 2 5/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.ดร.กิติพร พลายมาศ
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 หน่วยที่ 10-12
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1621)     duration: (00:10:07)     Uploaded: 10-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script