• video pic
  • ชื่อรายการ: ความรู้เบื้องต้นทางกลศาสตร์,ระบบแรง,โมเมนและแรงคู่ควบ ครั้งที่ 1 2/10

  • รหัสชุดวิชา: 97211
  • ชื่อชุดวิชา: กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยากร: อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน, อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1-3
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (3004)     duration: (00:12:04)     Uploaded: 15-10-13
  • Tags: 97211
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: ความรู้เบื้องต้นทางกลศาสตร์,ระบบแรง,โมเมนและแรงคู่ควบ ครั้งที่ 1 1/10

  • รหัสชุดวิชา: 97211
  • ชื่อชุดวิชา: กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยากร: อ.สิทธิชัย รัชยศโยธิน, อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1-3
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (3190)     duration: (00:11:59)     Uploaded: 15-10-13
  • Tags: 97211
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (3068)     duration: (00:06:33)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2510)     duration: (00:10:09)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2931)     duration: (00:10:11)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2622)     duration: (00:10:09)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (7046)     duration: (00:10:09)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (3092)     duration: (00:11:00)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script