• video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2835)     duration: (00:12:00)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2087)     duration: (00:11:59)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2840)     duration: (00:12:00)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: การให้เหตุผลเชิงคณิตฯ,ความสัมพันธ์เวียนเกิด,ฟังก์ชันก่อกำเนิด ครั้งท...

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 4,8,9
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (8071)     duration: (00:12:00)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 ออโตมาตาจำกัด, เครื่องทัวริง, การนับ ครั้งที่ 4 10/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ , อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 11.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 หน่วยที่ 7 และ 14-15
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2234)     duration: (00:11:09)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 ออโตมาตาจำกัด, เครื่องทัวริง, การนับ ครั้งที่ 4 9/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ , อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 11.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 หน่วยที่ 7 และ 14-15
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2408)     duration: (00:10:59)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 ออโตมาตาจำกัด, เครื่องทัวริง, การนับ ครั้งที่ 4 8/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ , อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 11.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 หน่วยที่ 7 และ 14-15
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (2571)     duration: (00:10:59)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 ออโตมาตาจำกัด, เครื่องทัวริง, การนับ ครั้งที่ 4 7/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ , อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 11.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 หน่วยที่ 7 และ 14-15
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (1951)     duration: (00:11:00)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script