• video pic
  • ชื่อรายการ: Hello English ผลิตภัณฑ์ร้านบายศรี 2/6

  • รหัสชุดวิชา: -
  • ชื่อชุดวิชา: -
  • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  • ประเภทสื่อ: vdo
  • ความยาวรายการ: 5 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการ Hello English ตอน ผลิตภัณฑ์ร้านบายศรี
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (34331)     duration: (00:04:34)     Uploaded: 25-09-12
  • Tags: Hello English
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 41231 กฎหมายอาญา 1 ครั้งที่ 2 9/10

  • รหัสชุดวิชา: 41231
  • ชื่อชุดวิชา: กฎหมายอาญา 1
  • วิทยากร: รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ , อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริม ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ครั้งที่ 2
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (34314)     duration: (00:10:30)     Uploaded: 11-09-13
  • Tags: 41231
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 99312 ออโตมาตาจำกัด, เครื่องทัวริง, การนับ ครั้งที่ 4 1/10

  • รหัสชุดวิชา: 99312
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิทยากร: อ.พาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ , อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 หน่วยที่ 7 และ 14-15
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (31209)     duration: (00:11:59)     Uploaded: 14-10-13
  • Tags: 99312
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: Music Part.6/6

  • รหัสชุดวิชา: -
  • ชื่อชุดวิชา: -
  • วิทยากร: -
  • ประเภทสื่อ: สาระความรู้
  • ความยาวรายการ: 20 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: Hello English - ตอน ดนตรี
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (27629)     duration: (00:03:45)     Uploaded: 25-07-12
  • Tags: HelloEnglish
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: จุลศาสตร์ของวัตถุ,เฟืองและขบวนเฟือง, กลศาสตร์ของไหลครั้งที่ 5 5/10

  • รหัสชุดวิชา: 97211
  • ชื่อชุดวิชา: กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยากร: อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 12.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 หน่วยที่ 13-15
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (26502)     duration: (00:11:16)     Uploaded: 15-10-13
  • Tags: 97211
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 10121 อารยธรรมมนุษย์ ครั้งที่ 1 1/10

  • รหัสชุดวิชา: 10121
  • ชื่อชุดวิชา: อารยธรรมมนุษย์
  • วิทยากร: ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี , อ.เมธีพัชญ์ จงวโรทัย
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ชุดวิชา 10121 อารย์ธรรมมนุษย์ ครั้งที่ 1
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (26067)     duration: (00:10:40)     Uploaded: 03-09-13
  • Tags: 10121
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่5 4/10

  • รหัสชุดวิชา: 60120
  • ชื่อชุดวิชา: หลักเเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: รายการ สอนเสริม ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ครั้งที่5 4/10
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (24844)     duration: (00:10:16)     Uploaded: 29-11-12
  • Tags: สอนเสริม 60120
  • Comments - Responses: (0)
  • video pic
  • ชื่อรายการ: 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 1 10/10

  • รหัสชุดวิชา: 30205
  • ชื่อชุดวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติ
  • วิทยากร: รศ.นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
  • ประเภทสื่อ: VDO
  • ความยาวรายการ: 10.00 นาที
  • เลขทะเบียน: -
  • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ชุดวิชา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ ครั้งที่ 1
  • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Views: (24811)     duration: (00:07:52)     Uploaded: 06-09-13
  • Tags: 30205
  • Comments - Responses: (0)

 

Powered Free by PHPmotion - Video Script